IZPOSOJA KNJIG

Društvo si med drugim prizadeva k večanju knjižnice, katera teži predvsem k temu, da bi ponujal čim večji nabor dodatne literature, povezane s študijem. Poleg tega naša “mini knjižnica” poseduje že preko 100 zloženk iz raznih področij biologije, naravovarstva in podobnih tematik.

Knjige so naštete posebej, med tem ko boste za pregled zbirke zloženk morali obiskati našo sobico.

Kot član društva si lahko izposodite katerokoli gradivo za določen čas (po dogovoru).

Naša knjižničarka je Marcela Bešter, ki jo lahko dosežete preko spletne pošte: marcelabester@gmail.com

PODROČJE NASLOV AVTOR LETO ZALOŽBA
ZOOLOGIJA Živalstvo Evrope Garms Harry  1981 Mladinska knjiga
Razvojna pota živalstva Hadži Jovan 1972 Mladinska knjiga
Lovec, divjad in naš čas Šetinc Franc 1991 Lovska zveza Slovenije
Zoologija Hadži Jovan 1967 DZS
Živali na velikem popotovanju Alschner Gerolf 1963 Mladinska knjiga
Naše ogrožene živali Adamič H. Marjana 1966 GEA
Zgodbe o živalih Cvenekelj France 1985 DZS
Dvoživke Notranjskega regijskega parka Veenvlied Paul 2005 Zavod Simbiosis
Frogs & toads of the world Chris Mattison 2009 Bounty Books
Ptice okoli našega doma Iztok Geister 1977 ČZP kmečki glas
Enzyklopädie der Vögel Joseph Forshaw 1999 Bechtermünz Verlag
BOTANIKA Vpogled v rastline Dermastia Marina 2010 NIB
Vegetation der Erde Heinrich Walter 1964 Heinrich Fischer Verlag
EKOLOGIJA Ekologija – Organizmi v prostoru in času Tome Davorin  2006 Tehniška založba Slovenije
Ekologija Wilfing Harald 1993 Mohorjeva založba
Ekologija tal – priročnik za vaje Podlesnik Jan 2014  FNM
NARAVOVARSTVO Werkbuch Naturschutz Steinbach Gunter  1988 Franckhische Verlagshandlung
Ekoremediacije Vrhovšek Danijel 2009  FF
Population, resources, environment Ehrlich R. Paul 1970 Freeman and co.
Narava in okoljevarstvo in razvoj v RS Lah Avguštin 1998 Svet za varstvo okolja RS
Obvarujmo naš planet Logar Tine 1995 DZS
SOS za naravo in človeka Požarnik Hubert 1988 DOMUS
Življenje za zavarovanih območjih Skaberne Barbara 2005 UMANOTERA
Gramoznice, narava in mi Vogrin Milan 1994 Samozaložba
Odpadki v Sloveniji Zore Jani 2001 Ministrstvo za okolje in prostor
Kazalci okolja 2005 Brancelj R. Irena 2006 Ministrstvo za okolje in prostor
Splošna ekologija z varstvom okolja Koželj Bogomir 1978 Založba Obzorja
100 preprostih stvari, ki jih lahko naredite za rešitev Zemlje Gantar Majda 1992 Tehniška založba Slovenije
Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji Kališnik Miroslav 1972 Prirodoslovno društvo Slovenije
Slovenija – Pripročnik o udeležbi javnosti v postopkih sprejemanja odločitev na področju varstva okolja Klemenec Andrej 1994 Regional environmental center for central and eastern Europe
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil Majcen H. Marta 2003 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Natura 2000 – Zbornik referatov Podobnik Janez 2006 DOPPS
The atlas of endangered species MacKay Richard 2009 Instute for evironment and developement
Čas za rešitev gozdov se izteka Hočevar Milan 1987 Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije
Slovenija brez gozda? Kmecl Marko 1999 Gozdarska založba Ljubljana
Postopek presoje vplivov na okolje  Keuc Albin 2002 UMANOTERA
Parki za življenje Skoberne Peter 1994 Zavod RS za varstvo naravne in kulturne dediščine in SLO komisija za IUCN
Poročilu o varstvu okolja 1991 Kincl Vesna 1992 Izvršni svet SO Maribor
Gojitvene smernice za varstvo in gojitev divjadi v Sloveniji Strle Jože 1998 SLD
Varstvo narave zunaj zavarovanih območij Ogrin Dušan 1996 Urad RS za prostorsko planiranje
Okolje na dlani Vukadin B. Barbara 2007 Ministrstvo za okolje in prostor
Kupujte zeleno EU komisija 2005 EU komisija
Adriatic flyway – Closing the gap in bird conservation Denac Damijan 2010 Euronatur fondation
Skrb za Zemljo Anko Boštjan 1993 Ministrstvo za okolje in prostor
 BIOLOGIJA Biološki sistemi – drugi zvezek Matjašič Janez  1991 DZS
Višje ravni organizacije Tarman Kazimir 1991 DZS
Razvoj biologije in njena vloga v družbi Sušnik Franc 1989 DZS
Genska kontinuiteta Kreft Ivan 1991 DZS
 Življenjski prostor – Asimilacija, disemilacija Vardjan Miran 1992 DZS
Izvor življenja in razvoj življenjskih procesov Vardjan Miran 1990 DZS
Razmnoževanje, razvoj, rast Ličar Pavel 1990 DZS
Veda o življenju Vesel Branko  1991 DZS
Izvor življenja in razvoj življenjskih procesov Vardjan Miran 1989 DZS
EKSPERIMENTI Uber wasser, unter wasser  Berger Claudia  1988 ARGE
Lernraum NATUR  Kobler Regina 1990 ARGE
Wald Entdeckungen  Herlt Brigitta 1989 ARGE
Biologie fur Jedermann  Hamacher J. 1939  Franckhische Verlagshandlung
Anketna metoda  Pečjak Vid 1963  Zveza delavskih in ljudskih univerz Slovenije
Biologie selbst erleben Grosse Erich  1973  Aulis
VODNIKI Krajinski park Rački ribniki – Požeg Vogrin Milan  1999 DPPVN
Svet skrivnosti – Vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera in okolice Stergaršek Jošt 2009 Notranjski regijski park
Dvesto let botaničnega vrta v Ljubljani  Smolej Helena 2010 Biotehniška fakulteta
Writing successfully in science  Maeve O’Connor  1999 E & FN Sponn
DOLOČEVALNI KLJUČI Kaj neki tu cveti? Aichele D.  2004  Založba Narava
Drevesa Johnson Owen 2010  Založba Narava
Kateri ptič je to? Singer D. 2004  Založba Narava
Flora Helvetica  Lauber Konrad 2012    Haupt Natur
Collins Bird Guide Svensson Lars 2009         Collins
Mala flora Slovenije Andrej Martinčič 2007 Tehniška založba Slovenije
Naše gobe Jože Grom 1973 Moharjeva družba
PUBLIKACIJE Scopolia 51/2003 Boris Kryštufek 2003 Prirodoslovni muzej Slovenije
Scopolia 52/2004 Boris Kryštufek 2004 Prirodoslovni muzej Slovenije
Scopolia 72/2011 Boris Kryštufek 2011 Prirodoslovni muzej Slovenije
Scopolia 77/2012 Boris Kryštufek 2012 Prirodoslovni muzej Slovenije
Scopolia 79/2013 Boris Kryštufek 2013 Prirodoslovni muzej Slovenije
Scopolia 88/2016 Boris Kryštufek 2016 Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Theme by Anders Norén